Nettilknytning Plusskunder

En Plusskunde er en enkelt sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En Plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon. Typiske Plusskunder vil være personer som bor i boliger med solpanel på taket, eller andre boenheter eller virksomheter med egenprodusert kraft som i begrenset omfang og i enkelte driftstimer har overskuddsproduksjon som kan mates inn i lokalt nett. Det stilles ingen krav til produksjonskilde (sol-, vind-, vann-, bioenergi etc.) for å bli Plusskunde i Haugaland Kraft Nett.

Batterianlegg som ønskes tilknyttet i kundens anlegg er også meldepliktige til nettselskapet så lenge de er over 800W. Prosessen for tilknytning av batterianlegg er lik den som for plusskunder og krever egen søknad og Elsmart melding. Søknad sendes til plusskunde@hkraft.no og man skriver «søknad» etterfulgt av «anleggsadresse» i emnefeltet.

Plusskundeordning – informasjon til deg som installatør

Vi har laget denne veilederen for å hjelpe deg som installatører/leverandører gjennom saksgangen for å få godkjent tilknytning av kunder under definisjonen Plusskunde i Haugaland Kraft Nett AS.

Veilederen viser anbefalt saksgang i de tre forskjellige fasene med tanke på å redusere saksbehandlingstid hos både nettselskap og hos installatør. Vi ønsker også å avdekke eventuelle utfordringer i nett så tidlig som mulig slik at kunden for tidlig beskjed om mulige begrensninger eller behov for forsterkninger/endringer i nett som gjør at kunden må forvente lengre saksbehandlingstid en normalt.

For mer generell informasjon kan du også lese mer om Plusskundeordning på siden for kundeinformasjon:

Del 1: Forespørsel / informasjonsutveksling

1.1

Hvis det ikke foreligger et standardsvar fra Haugaland Kraft Nett hvor det opplyses om teknisk informasjon om anlegget til kunden, begrensninger i nett eller videre saksgang, anbefaler vi at installatør etterspør dette på vegne av kunden. Send en e-post til Plusskunde@hkraft.no – skriv «info» kombinert med «anleggsadressen» i emnefeltet. Inkluder informasjon om hvor anlegget skal tilknyttes, samt kundens navn- og kontaktinformasjon til kunden.

Det opprettes et saksnummer i vårt system, og du får systeminformasjon som:

Systeminformasjonen vil avdekke eventuelle begrensninger på hvor stort produksjonsanlegg som kan tilknyttes uten forsterkninger eller om det kreves endringer av nett. Du vil i denne fasen også bli gjort kjent med tekniske krav til anlegget satt i egen tilknytningsavtale for Plusskunder.

1.2

Deretter kan man designe anlegget i henhold til hva som ble avdekket i punkt 1.1 og i henhold til hva kunden ønsker under de gitte forutsetningene. Ved behov for effekt økning i kundens anlegg vil dette utløse anleggsbidrag, som må behandles separat i forhold til Plusskundeordningen med egen installasjonsmelding i El Smart.

1.3

Hvis kunden veler å holde seg innenfor de forutsetninger anlegget hans gir kan installatør gå videre til søknadsprosessen. Ved endring av kundens anlegg må det foreligge en godkjent forhåndsmelding på endring av kundens anlegg og kunden må ha akseptert tilbudsbrev og de forutsetninger som ligger i dette. I siste tilfelle kan informasjonen om det planlagte anlegget ligge til grunn for en søknad om Plusskundetilknytning.

Del 2: Søknadsprosessen

2.1

Det må sendes inn søknad om Plusskundetilknytning Søknad sendes inn til plusskunde@hkraft.no med teksten «søknad» i emnefeltet kombinert med «anleggsadressen» til der det søkes om plusskundetilknytning. Det vil da bli opprettet et HNPLUSS nr. som vil følge din sak videre. Eventuelt kan søknad og vedlegg sendes inn på Elsmart meldingen. Da må det opplyses om saks nr. i merknader Elsmart meldingen.

2.2

Vi sjekker innholdet i søknaden og gjør detaljerte nettvurderinger av tilknytningen. Hvis søknaden ikke tilfredsstiller forutsetningene, ikke inneholder nødvendige vedlegg eller det er søkt om tilknytning av utstyr som ikke har de rette sertifikater/godkjenninger iht. tilknytningsavtalen, vil søknaden bli avslått. Så fort de aktuelle forhold er rettet opp vil det bli gjort en ny vurdering av saken. Hvis søknad og dokumentasjon tilfredsstiller våre krav går vi direkte videre til punkt 2.3.

2.3

Kunden eller du som installatør får et brev om godkjent søknad. Brevet inneholder informasjon om videre forpliktelser og retningslinjer for deg og kunden. Vedlagt brevet er søknad for Plusskundetilknytning underskrevet av nettselskap og det er gitt informasjon om vi ønsker å være med på idriftsettelse eller ikke. Kunden eller du som installatør må akseptere forutsetningen gitt i brevet og kunden må signere tilknytningsavtalen før vi går videre med saken. Dette kan gjøres ved å svare på e-posten med en bekreftelse på at man godkjenner forutsetningene gitt i brevet og legger ved signert avtale. Så fort en slik bekreftelse foreligger går vi videre til punkt 2.4.

2.4

Hvis tilknytningen ikke krever forsterkninger eller endringer i nettet vil Haugaland Kraft Nett lage arbeidsordre for merking av nett og eventuelt målerskifte. Det vil bli gitt skriftlig beskjed om når dette blir utført og basert på denne informasjonen kan man planlegge idriftsettelse av anlegget.

NB: Hvis det er gitt informasjon i brevet om behov for endringer/forsterkninger av nettet må dette også utføres før det gis tillatelse til idriftsettelse. Tidsperspektivet på utførelse av en slik endring vil variere med tanke på omfang og kompleksitet. Kunde og installatør vil i det siste tilfelle bli holdt løpende oppdatert om framdrift og tidsperspektiv på de nødvendige utbedringene.

Del 3: Endelig godkjenning og idriftsettelse

3.1

Det kjøpes inn utstyr i henhold til godkjent søknad, informasjon og krav gitt i tidligere faser.

3.2

Det planlegges montasje av anlegget iht. dato gitt av nettselskapet for forventet idriftsettelses. Hvis Haugaland Kraft Nett tidligere har gitt informasjon om at vi ønsker å være med på idriftsettelse, avtales idriftsettelses dato i samarbeid med oss.

Viktig informasjon: Anlegget skal ikke under noen omstendigheter bli idriftsatt før vi har merket vårt nett og gitt skriftlig tillatelse til idriftsettelse. Dette gjelder også for testing av anlegg.

3.3

Kunden avtaler kjøp og salg av strøm med sitt strømselskap.

3.4

Haugaland Kraft Nett gir skriftlig tillatelse til idriftsettelse.

3.5

Installatør idriftsetter anlegget og stiller inn inverter iht. krav i tilknytningsavtalen. Ved idriftsettelse testes anlegget iht. krav gitt i NEK 400:2018 og NEK EN 62446. Testrapport og nødvendig sluttdokumentasjon sendes deretter inn til Haugaland Kraft Nett. Vi gjennomgår sluttdokumentasjonen og sender eventuelle krav om utbedring tilbake til deg som installatør hvis ikke dokumentasjon er tilfredsstillende.

3.6

Haugaland Kraft Nett gir beskjed om endelig godkjenning av anlegg og skriver under på tilknytningsavtalen til kunden. Nå er kunden endelig godkjent som Plusskunde i Haugaland Kraft Nett sitt system.

Aktuelle vedlegg:

Plusskundesøknad Sjekkliste NEK EN 62446:2016