De fleste strømbrudd skyldes trær som velter over ledninger eller greiner som gnager ledninger i stykker. For å sikre strømforsyningen, fjerner vi derfor så mye trær, greiner og busker at det er tilstrekkelig avstand til linjene i fem år fremover.

NVE har utarbeidet en veileder for skogrydding i kraftledningstraseer. Veilederen er utarbeidet for blant annet nettselskap og grunneiere. I denne finner du oversikt over gjeldende retningslinjer.

Når må treet beskjæres?

På lavspentnettet, det vil si den delen av nettet som fører inn til din bolig, er kravet at det til enhver tid skal være minimum 0,5 meter avstand mellom vegetasjon og strømførende linjer.

Trefelling_HK

Skjematisk oversikt over hvem som har ansvar for trefelling/beskjæring:

De grønne og røde markørene illustrerer hvor en strømlinje kan komme i kontakt med treet, og hvilke regler som gjelder for beskjæring av treet:

– Rød markør er vårt ansvar og vi betaler for arbeidet.
– Grønn markør er grunneier sitt ansvar. Grunneier må beskjære busker, trær g hekker som vokser nær våre kraftlinjer.

Hva er ditt ansvar?

Du har ansvar for å beskjære dine busker, trær og hekker som vokser i nærheten av våre kraftlinjer eller anlegg. Dersom du har stolper, kabelskap eller nettstasjoner på eller inntil eiendommen din, må du også holde disse områdene ryddig slik at våre mannskaper kommer lett til når de skal utføre vedlikehold eller rette feil ved strømbrudd.

På din egen eiendom kan du felle trær selv, men husk at du selv er ansvarlig både for sikkerhet og for at arbeidet ikke gjøres på en slik måte at det kan være til skade for våre linjer/anlegg. Derfor anbefaler vi deg å bruke profesjonell hjelp til slikt arbeid.

Tenk fremtid før du planter. Er du bevisst på hvordan du planter, unngår du mye av arbeidet med å beskjære vekster som vokser for nære våre anlegg. Ønsker du å plante trær som med tiden vokser seg store, bør du derfor sørg for at disse plantes på et område av tomten hvor de ikke vil komme i konflikt med kraftledninger.

Vårt ansvar

De fleste strømbrudd skyldes altså trær som velter over ledningen eller greiner som gnager strømledninger i stykker. For å sikre strømforsyningen, rydder vi mange kilometer med linjetraseer i vårt nettområdet og fjerner så mye trær og busker at det er tilstrekkelig avstand til linjene fem år fremover i tid.

Når vi driver skogrydding vurderer vi også stabiliteten på vegetasjonen rundt. Vegetasjon binder jordsmonnet. Rydder vi for mye trær, kan dette øke rasfaren ved store nedbørsmengder.

Hvor mye beskjæres?

Skogrydding og beskjæring gjøres etter gitte krav for vegetasjonens avstand til linjene, både ned til bakken og ut til sidene. Vi har ikke lovhjemmel til å rydde skog for å ta høyde for storm og rotvelt.

Langs høyspentnettet, hvor strøm transporteres over større avstander og fram til boligområder, stiller forskriften om elektriske forsyningsanlegg krav om at det til enhver tid skal være minimum tre meter avstand mellom vegetasjon og strømførende linjer. For å hindre at trær og busker vokser inn i linjene de kommende fem år, fjerner vi vegetasjonen slik at det er tilstrekkelig avstand til linjene.

HK Nett har hjemmel gjennom avtalegrunnlag med de respektive eiendommer eller skjønn fra byggingen av linjen til å utføre dette arbeidet. Avtalen eller skjønnet angir bredden på ryddebeltet. Dette kan være tinglyst så tidlig som på 1900-tallet og finnes stort sett i vårt arkiv.

Når det gjelder den delen av strømnettet som fører inn til boligområder og din bolig, er kravet at det til enhver tid skal være minimum 0,5 meter avstand mellom vegetasjon og strømførende linjer.

For å hindre at trær og busker vokser inn i linjene de kommende fem år, beskjæres vegetasjonen med tilstrekkelig avstand til linjene. Dette blir vurdert av våre folk i HK Nett når de er fysisk til stede på plassen. Nettselskapets standard tilknytningsvilkår og standard nettleieavtale gir HK Nett nødvendig adgang til eiendommene for dette arbeidet.

Når er vegetasjonen for nær strømnettet?

Hvis du er usikker på om vegetasjonen på eiendommen din er for nær strømnettet, kan du ta kontakt med oss, så vil vi vurdere om det er behov for skogrydding/beskjæring fra vår side. For at vi skal kunne ta en vurderingen må vi ha følgende informasjon fra deg:

Se kontaktskjema nederst på siden.

Hvem eier ved / trevirket?

Det er grunneier som eier kvister, greiner og nyttbart virke (ved). Derfor legger vi det igjen på eiendommen etter at vi har utført vårt arbeid. Dersom grunneier ønsker at dette blir fjernet, må grunneier selv organisere dette.

Teknisk Kundeleveranse

Gjelder det flytting av lavspennings-nettanlegg, jordfeil, problemer med spenningskvalitet, trefelling eller arbeid nær strømnettet? (For saker vedr. mindre/ny tilknytning eller forsterkning, ta kontakt med elektroinstallatør først).