Ved tilknytning av nye installasjoner, endringer i eksisterende installasjoner etc. som betinger økt overføringskapasitet og anleggskostnader, beregnes anleggsbidrag i henhold til § 17-5 i forskrift nr.302 fastsatt av NVE (Norges Vassdrags og Energidirektorat).

Fastsettelse av anleggsbidrag

I forskriften fra NVE kan nettselskapene fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. I anleggskostnaden inngår kostnader med prosjektering, materiell, montasje, transport, grøfter etc.

Vi har laget et dokument til deg som forklarer rutiner for anleggsbidrag litt mer i detalj. I vedlagt dokument finner du informasjon om følgende:

Last ned dokumentet om rutiner for anleggsbidrag

Eierskap til anlegg

Nettanlegg som er helt eller delvis finansiert gjennom anleggsbidrag betalt av kunde eies av Haugaland Kraft Nett.

Ta kontakt med oss så tidlig som mulig for å kartlegge om dette gjelder deg:

Kontakt kundeleveranse

Gjelder det flytting av lavspennings-nettanlegg, jordfeil, problemer med spenningskvalitet, trefelling eller arbeid nær strømnettet? (For saker vedr. mindre/ny tilknytning eller forsterkning, ta kontakt med elektroinstallatør først).