Avklaring, reservering og tildeling av ledig nettkapasitet i Haugaland Kraft Nett (HKN)

Nettselskapet har en plikt til å tilby alle som ønsker det tilgang til nettet. Når en kunde henvender seg til en netteier med ønske om nettilknytning eller øke sitt forbruk eller sin produksjon, plikter nettselskapet å gjøre en vurdering av om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig.

Tilknytning av nytt forbruk og/eller produksjon (kunder) til kraftnettet reduserer ledig nettkapasitet og vil når eksisterende nettkapasitet er fullt ut utnyttet medføre behov for tiltak, normalt nettforsterkning. Dersom det ikke er driftsmessig forsvarlig å gi tilknytning til eksisterende nett, plikter nettselskapet å utrede, søke konsesjon og gjennomføre nødvendige investeringer i sine nett for å kunne gi tilknytning. I slike tilfeller må kunden dekke en forholdsmessig andel av de kostnadene som utløses (anleggsbidrag). Fordeling av finansiering av slik nettforsterkning er regulert i Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer.

Dersom nettselskapet mener det ikke er samfunnsmessig rasjonelt å tilknytte kunden på grunn av høye tilknytningskostnader har nettselskapet anledning til å søke om fritak fra tilknytnings- og investeringsplikten til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
For mer informasjon om tilknytningsplikten henvises det til NVEs nettside om tilknytningsplikt.

Da anleggsbidraget til kunden vil være avhengig av om det utløser behov for nettforsterkning eller ikke, må nettselskapet ha prosedyrer for hvordan tildeling av ledig kapasitet kan reserveres og tildeles.

For noen områder hvor det var større potensial for ny kraftproduksjon enn hva som var ledig nettkapasitet i sentralnettet hadde Statnett tidligere en «køordning» for reservering og tildeling av ledig nettkapasitet (også for tilknytning til underliggende regional- og distribusjonsnett som var eiet av andre nettselskaper enn Statnett). I desember 2018 endret Statnett sine retningslinjer for dette ved å overføre ansvaret for reservering og tildeling av ledig nettkapasitet til det nettselskapet som produksjonskunden fysisk er planlagt tilknyttet.
Figuren i vedlegg 1 viser prosess for avklaring, reservering og tildeling av ledig nettkapasitet i Haugaland Kraft Nett (HKN). Prosessen er oppdelt i følgende hovedfaser:

Forespørsel og vurdering av nettkapasitet

Ved forespørsel om nettkapasitet plikter nettselskapet som nevnt å gjøre en vurdering av om tilknytning er driftsmessig forsvarlig eller ikke. I forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, § 17-5 Betaling for nettutredninger i regional- og transmisjonsnett, er følgende beskrevet:

«Nettselskapet skal vederlagsfritt avklare om det er driftsmessig forsvarlig å etterkomme kundens bestilling, når effektbehov og lokalisering er rimelig avklart. Nettselskapet kan ta betalt for å avklare om det er driftsmessig forsvarlig å etterkomme kundens bestilling, når kundens effektbehov og lokalisering ikke er rimelig avklart. Betalingen fastsettes på grunnlag av faktisk medgåtte kostnader».

Reservasjon og tildeling av ledig nettkapasitet

Basert på lov- og forskriftsgrunnlag (forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften)) og informasjon fra NVE angående fordeling av ledig kapasitet, er HKNs retningslinjer beskrevet i kommende underkapitler og gjelder både for uttaks- og innmatingskunder.

Hoved-retningslinjer

1.
Reservering av ledig nettkapasitet gjøres fra kunde har forespurt HKN om tilbud om nettilknytning (anleggsbidrag). Tilbud om nettilknytning er gyldig i maksimalt 3 måneder fra utsendelse fra HKN. Dersom tilbudet ikke signeres innen tidsfrist, frafaller reservasjonen av ledig nettkapasitet. For å kunne motta tilbud om nettilknytning (og dermed reservere ledig nettkapasitet) må øvrige myndighetstillatelser være på plass og dokumentert for HKN. For produksjonsanlegg må konsesjon etter energiloven dokumenteres. For nytt forbruk må godkjent reguleringsplan dokumenteres.

2.
Tildeling av ledig nettkapasitet gjøres når tilbud om nettilknytning signeres. Dersom ikke tilbudet signeres innen frist frafaller reserverasjonen av ledig nettkapasitet.

3.
Alt 1: Det forutsettes ferdigstillelse av strømforsyningsanlegget innen 2 år etter skriftlig bestilling.
Alt 2: Senest 3 måneder etter tildeling av nettkapasitet må kunde dokumentere at bygging av kundens anlegg er igangsatt og/eller at det er inngått bindende avtaler om bygging av anlegg. Eksempler på dokumentasjon er signert avtaler med utstyrsleverandør/ entreprenør eller
kvitteringer for utført arbeid. Dersom kunde ikke vil gi ut signerte avtaler eller kvitteringer kan dokumentasjonen bestå i en skriftlig signert bekreftelse fra utstyrsleverandør/entreprenør at avtaler om arbeid er inngått. Dersom ikke kunde overholder denne fristen frafaller tildelingen av ledig nettkapasitet .

4.
Kunder oppfordres til å melde fra til nettselskapet uten unødvendig opphold dersom utbyggingen skrinlegges i perioder der ledig nettkapasitet er reservert eller tildelt. Dette for at reservert/tildelt nettkapasitet kan frigis til eventuelle andre kunder.

5.
Gitt fristene som er beskrevet over er det for kunden ikke hensiktsmessig å forespørre om tilbud om nettilknytning (som medfører reservering av ledig nettkapasitet) før innen ca. ½ år før utbyggingen er planlagt igangsatt da kunden vil risikere at tildeling vil frafalle før utbyggingen er startet.

Avklaring_nettkapasitet_HK_Nett