Den enkle forklaringen: Hvis du er en Plusskunde betyr det at du på tider av året produserer mer strøm enn du selv forbruker. Overskuddsstrømmen selges til samme strømselskap som du kjøper strømmen din fra. En typisk Plusskunde kan være boligeiere som har solcelleanlegg på taket.

Den korrekte forklaringen på en Plusskunde

En Plusskunde er en enkelt sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En Plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon. Typiske Plusskunder vil være personer som bor i boliger med solpanel på taket, eller andre boenheter eller virksomheter med egenprodusert kraft som i begrenset omfang og i enkelte driftstimer har overskuddsproduksjon som kan mates inn i lokalt nett. Det stilles ingen krav til produksjonskilde (sol-, vind-, vann-, bioenergi etc.) for å bli Plusskunde i Haugaland Kraft Nett.

Hvordan går jeg frem for å bli Plusskunde?

Vi har laget en enkel veileder for å hjelpe deg å anskaffe et anlegg som tilfredsstiller de tekniske krav Haugaland Kraft Nett har satt til plusskunde-anlegg som tilknyttes til vårt distribusjonsnett.

  1. Send e-post til Haugaland Kraft Nett på prosjektering@hkraft.no og skriv «PLUSS» i emne­feltet. Det vil i denne fasen bli utvekslet nødvendig informasjon mellom kunde og Haugaland Kraft Nett og informert om videre saks­gang.
  2. Det er viktig at våre tekniske krav må brukes som grunnlag i kontakt med elektro­installatør og leverandør før du bestiller et produksjons­anlegg. Du tar kontakt med godkjent elektro­installatør for å sende inn Plusskunde­søknad til Haugaland Kraft Nett.
  3. Elektro­installatør sender inn Plusskunde­søknad i Haugaland Kraft Nett sitt meldings­system for installatører med nødvendig informasjon for til­knytning som Plusskunde.
  4. Du får tilbake­melding på din Plusskunde­søknad i form av et tilbuds­brev. Dersom det er behov for eventuelle nett­forsterkinger før du kan tilkobles nettet så gis det tilbake­melding om dette.
  5. Ved aksept av tilbudsbrev kan elektro­installatør gå i gang med montering av produksjons­anlegg. Haugaland Kraft Nett bytter til AMS måler om dette er nødvendig hos deg. På grunn av sikkerhets­tiltak må Haugaland Kraft Nett merke om i vårt nett før du som Plusskunde kan idrift­settes.
  6. Du tar kontakt med ditt strøm­selskap og frem­skaffer en kjøp og salg avtale for kraft. Strøm­selskap må sende bekreftelse til Haugaland Kraft Nett om gyldig kjøp/salg avtale med deg som Plusskunde. Haugaland Kraft Nett sender skriftlig beskjed når produksjons­anlegg kan idriftsettes.
  7. Elektro­installatør sender inn nødvendig slutt­dokumentasjon for deg som Plusskunde.
  8. Du får tilsendt Plusskunde­avtale med vedlegg fra Haugaland Kraft Nett når alt av nødvendig dokumentasjon på produksjons­anlegget er innsendt fra installatør. Du signerer til­knytnings­avtale med vedlegg og sender denne tilbake til Haugaland Kraft Nett. Plusskunde blir da endelig godkjent.

Tekniske krav til Plusskunde

Haugaland Kraft Nett stiller tekniske krav til produksjons­anlegg for Plusskunder, slik at disse anleggene ikke skal bidra til redusert spennings­kvalitet i distribusjons­nettet. Tekniske retningslinjer for anlegget blir gitt i standard­svar til deg som kunde og ligger vedlagt på denne siden. Tekniske krav blir ivaretatt om vilkårene som blir opplyst ved henvendelse blir brukt av deg som kunde mot aktuelle installatører og leverandører. Det er Plusskunden sitt ansvar i samarbeid med elektro­installatør å sørge for at produksjons­anlegget til­freds­stiller de tekniske krav som stilles for å kunne tilknytte Plusskunden.

Ønsker du flere detaljer, les mer på siden for entreprenør

Hvilke kostnader får en Plusskunde?

Du som Plusskunde må dekke de kostnader som inngår i egen installasjon, herunder kostnader til el-installatør som må melde anlegget inn til nett­selskapet. Om produksjons­anlegg blir montert i en eksisterende installasjon som ikke har 4-kvadrants måler, må måleren byttes. Kostnader til bytte av måler dekkes av oss.

Der produksjons­anlegg kommer som en del av en nyinstallasjon i en bolig, gjelder ordinære regler for anleggsbidrag.

Hvordan selger en Pluss­kunde sin over­skuddsstrøm?

Etter ny forskrift av 1. januar 2017 må pluss­kundene selv inngå egen avtale med en strøm­leverandør for kjøp og salg av kraft. En kunde kan kun avtale med ett strøm­selskap for kjøp og salg av kraft. Kontakt din strøm­leverandør for nærmere informasjon.

Nettleiepriser / tariffer

Plusskunden vil få et energiledd for sin innmating på nettet. Energileddet vil kunne være både positivt og negativt avhengig av om produksjonen er gunstig eller ugunstig med tanke på tapsforholdende i nettet. Normalt vil litt distribuert produksjon være gunstig i et nett med hovedsakelig forbruk, noe som kan føre til at energileddet for innmating blir negativt (fradrag på nettleien). Plusskunder slipper også andre tariffledd på innmatingen. For uttak vil kunden betale samme nettleie som før kunden ble plusskunde, men energiuttaket vil reduseres noe som igjen vil redusere nettleiekostandene.

I forbindelse med AMS-utrullingen har NVE gitt signaler om mulig endringer i hvordan nett­selskapene skal utforme sine tariffer, som er grunnlaget for hvor mye nettleie kunden betaler. I dag er det størrelsen på kundens forbruk i kWh som i hovedsak bestemmer hvor mye nettleie kunden betaler, men det blir vurdert å innføre en form for effekt­avregning. Det vil si at kundens maksimale forbruk(kW) kan legges til grunn for størrelsen på nettleien. Dette vil kunne få konsekvenser for lønnsomheten til plusskunder, som med dagens ordning / tariff ofte vil fortone seg som svært lønnsom. Det er da viktig å være forberedt på at det trolig vil bli innført effekt­avregning på elektrisitets­forbruket en gang i perioden 2019 – 2021, og at lønn­somheten av den grunn vil bli redusert.