Den enkle forklaringen: Hvis du er en Plusskunde betyr det at du på tider av året produserer mer strøm enn du selv forbruker. Overskuddsstrømmen selges til samme strømselskap som du kjøper strømmen din fra. En typisk Plusskunde kan være boligeiere som har solcelleanlegg på taket.

Den korrekte forklaringen på en Plusskunde

En Plusskunde er en enkelt sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En Plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon. Typiske Plusskunder vil være personer som bor i boliger med solpanel på taket, eller andre boenheter eller virksomheter med egenprodusert kraft som i begrenset omfang og i enkelte driftstimer har overskuddsproduksjon som kan mates inn i lokalt nett. Det stilles ingen krav til produksjonskilde (sol-, vind-, vann-, bioenergi etc.) for å bli Plusskunde i Haugaland Kraft Nett.

Hvordan går jeg frem for å bli Plusskunde?

Vi har laget en enkel veileder for å hjelpe deg å anskaffe et anlegg som tilfredsstiller de tekniske krav Haugaland Kraft Nett har satt til plusskundeanlegg som tilknyttes til vårt distribusjonsnett.

  1. Send e-post til Plusskunde@hkraft.no og skriv «info» kombinert med «anleggsadresse» i emne¬feltet . Det vil da bli opprettet et saks nr. i vårt system og du vil få opplysninger om våre krav til plusskunde-tilknytning, nødvendig nettinformasjon og informasjon om videre saksgang.
  2. Det er viktig at du benytter våre vilkår og betingelser som kravspesifikasjon ved henvendelse til elektroinstallatør og/eller leverandør når du forspør et produksjonsanlegg for plusskunde-tilknytning. Dette sikrer at du får tilbud på et anlegg som tilfredsstiller våre krav og er tilpasset ditt nettsystem og anlegg. Du tar kontakt med godkjent elektro-installatør for å sende inn Plusskundesøknad til Haugaland Kraft Nett.
  3. Elektro¬installatør sender inn nødvendig informasjon for tilknytning som Plusskunde.
  4. Du får tilbakemelding på din Plusskundesøknad i form av et tilbudsbrev og en tilknytningsavtale. Dersom det er behov for eventuelle nett-forsterkninger før du kan tilkobles nettet, så gir vi også tilbake¬melding om dette i tilbudsbrevet.
  5. Når du har signert tilbudsbrevet og signert tilknytningsavtalen, kan elektroinstallatør gå i gang med montering av produksjonsanlegg. Haugaland Kraft Nett bytter til AMS-måler om dette er nødvendig hos deg. På grunn av sikkerhetstiltak må Haugaland Kraft Nett merke om i vårt nett før du som Plusskunde kan settes i drift.
  6. Du tar kontakt med ditt strømselskap og fremskaffer en kjøp og salg avtale for kraft. Haugaland Kraft Nett sender skriftlig beskjed når produksjonsanlegg kan driftsettes.
  7. Elektroinstallatør sender inn nødvendig slutt¬dokumentasjon for deg som Plusskunde.
  8. Du får tilsendt Plusskundeavtale signert av Haugaland Kraft Nett, når alt av nødvendig sluttdokumentasjon på produksjonsanlegget foreligger.

Plusskunde

Tekniske krav til Plusskunde

Haugaland Kraft Nett stiller tekniske krav til produksjonsanlegg for Plusskunder, slik at disse anleggene blant annet ikke skal bidra til redusert spenningskvalitet i distribusjonsnettet. Tekniske retningslinjer, for anlegget, blir gitt i vårt standard-svar som ligger vedlagt på denne siden. Våre tekniske krav blir ivaretatt og det blir en ryddigere prosess om våre vilkår og krav videreformidles til aktuelle installatører og leverandører ved forespørsel på produksjonsanlegg. Det er ikke sikkert de kjenner disse fra før og kravene kan variere fra nettselskap til nettselskap. Det er Plusskunden sitt ansvar i samarbeid med elektroinstallatør å sørge for at produksjonsanlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles for å kunne tilknytte Plusskunden.

Ønsker du flere detaljer, les mer på siden for entreprenør

Hvilke kostnader får en Plusskunde?

Du som Plusskunde må dekke de kostnader som inngår i egen installasjon, herunder kostnader til el-installatør som må melde anlegget inn til nettselskapet. Om produksjonsanlegg blir montert i en eksisterende installasjon som ikke har 4-kvadrants måler, må måleren byttes. Kostnader til bytte av måler dekkes av oss.

Der produksjonsanlegg kommer som en del av en nyinstallasjon i en bolig, gjelder ordinære regler for anleggsbidrag.

Hvordan selger en Pluss­kunde sin over­skuddsstrøm?

Etter ny forskrift av 1. januar 2017 må plusskundene selv inngå egen avtale med en strømleverandør for kjøp og salg av kraft. En kunde kan kun ha avtale med ett strømselskap for kjøp og salg av kraft. Kontakt din strømleverandør for nærmere informasjon.

Nettleiepriser / tariffer

Plusskunden vil få et energiledd for sin innmating på nettet. Energileddet vil kunne være både positivt og negativt avhengig av om produksjonen er gunstig eller ugunstig med tanke på tapsforholdende i nettet. Normalt vil litt distribuert produksjon være gunstig i et nett med hovedsakelig forbruk, noe som kan føre til at energileddet for innmating blir negativt (fradrag på nettleien). Plusskunder slipper også andre tariffledd på innmatingen. For uttak vil kunden betale samme nettleie som før kunden ble plusskunde, men energiuttaket vil reduseres noe som igjen vil redusere nettleiekostnadene.

I forbindelse med AMS-utrullingen har NVE gitt signaler om mulig endringer i hvordan nettselskapene skal utforme sine tariffer, som er grunnlaget for hvor mye nettleie kunden betaler. I dag er det størrelsen på kundens forbruk i kWh som i hovedsak bestemmer hvor mye nettleie kunden betaler, men det blir vurdert å innføre en form for effektavregning. Det vil si at kundens maksimale forbruk(kW) kan legges til grunn for størrelsen på nettleien. Dette vil kunne få konsekvenser for lønnsomheten til plusskunder, som med dagens ordning / tariff ofte vil fortone seg som svært lønnsom. Det er da viktig å være forberedt på at det trolig vil bli innført effektavregning på elektrisitetsforbruket en gang i perioden 2019 – 2021, og at lønnsomheten av den grunn vil bli redusert.