Nettleie – fra 1. januar 2020

Nettleie er det du betaler for å få transportert strømmen fra kraft­produsenten og hjem til deg, samt skatter og avgifter til staten. Den skal blant annet dekke drift og vedlikehold av strøm­nettet lokalt og sentralt for å opprett­holde leverings­sikkerheten av strøm. De siste årene har leverings­sikkerheten ligget på 99,99 prosent.

Forbruksavgiften fra staten øker fra 1. januar 2020 med 0,3 øre, fra 15,83 øre til 16,13 øre. Dette er nettselskapene pålagt å ta inn over nettleien. Som kunde vil din nettleie dermed endres med tilsvarende beløp.

Under finner du mer informasjon om vår tariff for næring- og privatkunder og annen informasjon vedrørende priser for nett:

Privatkunder

Energimål med sikringsstørrelse inntil 3 x 125 A for 230 V og 3 x 80 A for 400 V

1Fastledd 2 000 kr/år (inkl. mva.)
2Energiledd 48,7 øre/kWh (inkl. forbruksavg./mva.)

Næringskunder lavspent uten effektmåling

Energimål med sikringsstørrelse inntil 3 x 125 A for 230 V og 3 x 80 A for 400 V

1Fastledd
2 700 kr/år (ekskl. mva.)
2Energiledd 20 øre/kWh (ekskl. forbruksavg./mva.)

Begrepsforklaringer

  1. Fastledd er en fast årlig kostnad som alle som er tilknyttet strømmenettet må betale.
  2. Energiledd er en bevegelig kostnad som varierer etter hvor mye den enkelte kunde belaster nettet.

Tariff – Husholdning og forsamlingshus

Gjeldende fra 01.01.2020

Figur energileddd nettleie 2020

Begrepsforklaringer

  1. Fastledd er en fast årlig kostnad som alle som er tilknyttet strømmenettet må betale.
  2. Energiledd er en bevegelig kostnad som varierer etter hvor mye den enkelte kunde belaster nettet.
  3. Enovas virksomhet finansieres gjennom Energifondet. Formålet er å gi støtte til ENØK tiltak.

Alle tvister om nettleien kan bringes inn for NVE, tlf. 09575. Standard nettleieavtale og tilknytningsavtale fremforhandlet av Forbrukerombudet og EnergiNorge gjelder.

* Vinter regnes fra 1. januar t.o.m. 31. mars samt fra 1. oktober t.o.m. 31. desember.
* Sommer regnes fra 1. april t.o.m. 30. september

Les mer om Enova

Tariff – Næring

Gjeldende fra 01.01.2020 – gjelder kunder med organisasjonsnummer

sammensetning av energiledd husholdning

I tillegg til tariffprisene kommer lovpålagt avgift til Enova på kr 800,-/år, og offentlige avgifter som merverdiavgift og forbruksavgift på elektrisk kraft i henhold til gjeldende forskrifter. Fra 01.01.20 er forbruksavgiften 16,13 øre/kWh (eks. mva.) Merverdiavgiften er 25 prosent.

Vinter regnes fra 1. januar t.o.m. 31. mars samt fra 1. oktober t.o.m. 31. desember.
* Sommer regnes fra 1. april t.o.m. 30. september

Regionalnettstariff

De faste leddene i regionalnettstariffen for uttak i regionalnettet for 2019 er:

Innlevering fra Produksjon

Fastleddet er det samme som i sentralnettet (1,34 øre kWh for 2019 og midlere produksjon 2008-2017). Regionalnettet krever ikke innleveringsledd fra de produksjonsenheter som er knyttet til distribusjonsnettet.

Tariffgrunnlag

Effektleddet for prioritert uttak blir beregnet som gjennomsnittet av kundens netto (målte) maksimaluttak for årene 2016 og 2017.

Energileddet er symmetrisk om null for innlevering og uttak og blir beregnet individuelt for hvert enkelt uttakspunkt i regionalnettet. Nye satser bli satt hver uke på bakgrunn av marginaltapsberegninger og gjennomsnittlig systempris tilsvarende uke.

Marginaltapsberegninger for de enkelte leveringspunktene finn du på Statnetts hjemmeside.

Nettjenester

Haugaland Kraft Nett transporterer strømmen til deg og sørger for et strømnett med høy leveringssikkerhet. Vi tilbyr også en rekke andre nettrelaterte tjenester:

Type oppdragPris
Flytting/omlegging av nettanleggRegningsarbeid, klikk her for mer info
Utskifting av blank stikkledning til isolert stikkledningKr 0,-
Fra- og tilkobling stikkledning kabelKr. 2000,- + mva (ved to oppmøter kommer et tillegg på 500,- + mva.)
Fra- og tilkobling stikkledning luftKr 2500,- + mva (ved to oppmøter kommer et tillegg på 500,- + mva.)
Frakobling / midlertidig flytting av nettanlegg pga. skifte av bordkledningKr 0,-
Tilkobling byggestrøm kabelKr. 2000,- + mva
Frakobling byggestrøm kabelKr. 2000,- + mva
Tilkobling byggestrøm luftKr. 2500,- + mva
Frakobling byggestrøm luftKr. 2500,- + mva
Provisorisk isolering av blank ledningKr 0,- de første 2 mnd., deretter kr 1.000,- pr. påbegynt mnd.
Kabelpåvisning av Haugaland Kraft Netts jordkabler Kr. 0,-
Assistanse ved trefelling langs luftlinjerKr 0,-
Måling av elektromagnetisk felt inkl. rapportkr 2000,- + mva
Utrykning til feil i nettkundes eget anleggRegningsarbeid, min. kr 2500,- + mva

Innmatingstariff

Gjeldende fra 01.01.2020

Innmatingstariff =  Fastledd produksjon + energiledd

Tariff for produksjon/innmating (unntatt plusskunder) består av et fastledd og et energiledd. Fastleddet er det samme for innmating på alle nettnivå. For 2020 er fastleddet for innmating 1,34 øre/kWh

Energileddet blir beregnet spesifikt for hvert kraftverk og varierer over året med kraftpris og belastning i nettet.

Tariff plusskunder

Tariff for plusskunder er som for andre forbrukskunder for forbruk (uttak). Ved innlevering av overskuddsproduksjon får kunden et energiledd/tapsledd som varierer over året, med spotpris/kraftpris og med hvor kunden er plassert i nettet.

Dette blir kalt for punktvise marginaltapsatser. Punktvise marginaltapsatser for innlevering til nettet er normalt positive i område med stor produksjon og lite forbruk, men i område med stort forbruk i forhold til produksjon kan de være negative, slik at kunden får betalt for å levere inn i nettet.

Les mer om Plusskundeordningen her

Nettleie

Se alle