Nettleiepriser

Nettleie er det du betaler for å få transportert strømmen fra kraft­produsenten og hjem til deg, samt skatter og avgifter til staten. Den skal blant annet dekke drift og vedlikehold av strøm­nettet lokalt og sentralt for å opprett­holde leverings­sikkerheten av strøm. De siste årene har leverings­sikkerheten ligget på 99,99 prosent.

Inntektene for nettselskapet er fastsatt av myndighetene gjennom en inntektsrammemodell som gir føringer for hvor mye nettselskapet kan ta inn i nettleie. Den skal sikre nettselskapet en rimelig avkastning på investeringene samtidig som man har incentiver til effektiv drift. Inntektsrammen til Haugaland Kraft har økt de siste årene som følge av økt elektrifisering i samfunnet og omfattende oppgradering av strømnettet for å opprettholde leveringssikkerheten.

Husholdningskunder

1Nettleie fastbeløp2 700 kr/år (inkl. mva.)
2Nettleie energi49,10 øre/kWh (inkl. forbruksavg./mva.)

Nettleie energiledd består av:
Nettleie energi: 26,988 øre/kWh (inkl. mva)
Forbruksavgift: 20,863 øre/kWh (inkl. mva)
Avgift til Enova: 1,25 øre/kWh (inkl. mva)
Energimål med sikringsstørrelse inntil 3 x 125 A for 230 V og 3 x 80 A for 400 V.
For anlegg med større sikringsstørrelse gjelder tariff for næring «Effektmålt næring lavspent».

Begrepsforklaringer:

  1. Nettleie fastbeløper en fast årlig kostnad som alle som er tilknyttet strømmenettet må betale.
  2. Nettleie energi er en bevegelig kostnad som varierer etter hvor mye den enkelte kunde belaster nettet.
  3. Enovas virksomhet finansieres gjennom Energifondet. Formålet er å gi støtte til ENØK-tiltak

Nettleie– Husholdning

Gjeldende fra 01.10.2020

Alle tvister om nettleien kan bringes inn for NVE, tlf. 09575. Standard nettleieavtale og tilknytningsavtale fremforhandlet av Forbrukerombudet og EnergiNorge gjelder.

* Vinter regnes fra 1. januar t.o.m. 31. mars samt fra 1. oktober t.o.m. 31. desember.
* Sommer regnes fra 1. april t.o.m. 30. september

Nettleie – Næring

Gjeldende fra 01.10.2020 – gjelder kunder med organisasjonsnummer

Vinter*Sommer*
Energimålt næringFastledd [kr/år]3500
Energiledd [øre/kWh]20,0
Effektmålt næring lavspentFastledd [kr/år]13 000
Energiledd [øre/kWh]9,08,0
Effektledd <100 kW [kr/kW, måned]6355
Effektledd 100-300 kW [kr/kW, måned]5751
Effektledd 300-500 kW [kr/kW, måned]5448
Effektledd >500 kW [kr/kW, måned]4438
Effektmålt næring høyspentFastledd [kr/år]13 000
Energiledd [øre/kWh]8,07,0
Effektledd [kr/kW, måned]4438
Fleksibelt forbrukt effektmålt
næring lavspent 1 times
varslingstid
Fastledd [kr/år]13 000
Energiledd [øre/kWh]9,08,0
Effektledd <100 kW [kr/kW, måned]5345
Effektledd 100-300 kW [kr/kW, måned]4741
Effektledd 300-500 kW [kr/kW, måned]4438
Effektledd >500 kW [kr/kW, måned]3428
Fleksibelt forbruk effektmålt
næring lavspent
momentanutkobling
Fastledd [kr/år]13 000
Energiledd [øre/kWh]9,08,0
Effektledd <100 kW [kr/kW, måned]4739
Effektledd 100-300 kW [kr/kW, måned]4135
Effektledd 300-500 kW [kr/kW, måned]3832
Effektledd >500 kW [kr/kW, måned]2822
Fleksibelt forbruk høyspent
momentanutkobling
Fastledd [kr/år]13 000
Energiledd [øre/kWh]8,07,0
Effektledd [kr/kW, måned]2822
ProduksjonResidualledd [øre/kWh]
Reaktiv effekt [kr/kW, måned]2318
Vinter regnes fra 1. januar t.o.m. 31. mars samt fra 1. oktober t.o.m. 31. desember.
* Sommer regnes fra 1. april t.o.m. 30. september

I tillegg til tariffprisene kommer lovpålagt avgift til Enova på kr 800,-/år, og offentlige avgifter som merverdiavgift og forbruksavgift på elektrisk kraft i henhold til gjeldende forskrifter. Fra 01.01.21 er forbruksavgiften 16, 69 øre/kWh (eks. mva.) Merverdiavgiften er 25 prosent.

Regionalnettstariff

De faste leddene i regionalnettstariffen for uttak i regionalnettet for 2021 er:

Innlevering fra Produksjon

Fastleddet er det samme som i sentralnettet (1,35 øre kWh for 2021 og midlere produksjon 2010-2019). Regionalnettet krever ikke innleveringsledd fra de produksjonsenheter som er knyttet til distribusjonsnettet.

Tariffgrunnlag

Effektleddet beregnes som gjennomsnittet av kundens netto (målte) maksimaluttak i vinterhalvåret (1. jan.- 31. mars og 1. okt.-31. des.) for årene 2018 og 2019.

Energileddet er symmetrisk om null for innlevering og uttak og blir beregnet individuelt for hvert enkelt uttakspunkt i regionalnettet. Nye satser bli satt hver uke på bakgrunn av marginaltapsberegninger og gjennomsnittlig systempris tilsvarende uke.

Marginaltapsberegninger for de enkelte leveringspunktene finn du på Statnetts hjemmeside.

Nettjenester

Haugaland Kraft Nett transporterer strømmen til deg og sørger for et strømnett med høy leveringssikkerhet. Vi tilbyr også en rekke andre nettrelaterte tjenester:

Type oppdragPris
Flytting/omlegging av nettanleggRegningsarbeid, klikk her for mer info
Utskifting av blank stikkledning til isolert stikkledningKr 0,-
Fra- og tilkobling stikkledning kabelKr. 2000,- + mva (ved to oppmøter kommer et tillegg på 500,- + mva.)
Fra- og tilkobling stikkledning luftKr 2500,- + mva (ved to oppmøter kommer et tillegg på 500,- + mva.)
Frakobling / midlertidig flytting av nettanlegg pga. skifte av bordkledningKr 0,-
Tilkobling byggestrøm kabelKr. 2000,- + mva
Frakobling byggestrøm kabelKr. 2000,- + mva
Tilkobling byggestrøm luftKr. 2500,- + mva
Frakobling byggestrøm luftKr. 2500,- + mva
Provisorisk isolering av blank ledningKr 0,- de første 2 mnd., deretter kr 1.000,- pr. påbegynt mnd.
Kabelpåvisning av Haugaland Kraft Netts jordkabler Kr. 0,-
Assistanse ved trefelling langs luftlinjerKr 0,-
Måling av elektromagnetisk felt inkl. rapportkr 2000,- + mva
Utrykning til feil i nettkundes eget anleggRegningsarbeid, min. kr 2500,- + mva

Innmatingstariff

Gjeldende fra 01.01.2020

Innmatingstariff =  Fastledd produksjon + energiledd

Tariff for produksjon/innmating (unntatt plusskunder) består av et fastledd og et energiledd. Fastleddet er det samme for innmating på alle nettnivå. For 2020 er fastleddet for innmating 1,34 øre/kWh

Energileddet blir beregnet spesifikt for hvert kraftverk og varierer over året med kraftpris og belastning i nettet.

Nettleie plusskunder

Tariff for plusskunder er som for andre forbrukskunder for forbruk (uttak). Ved innlevering av overskuddsproduksjon får kunden et energiledd/tapsledd som varierer over året, med spotpris/kraftpris og med hvor kunden er plassert i nettet.

Dette blir kalt for punktvise marginaltapsatser. Punktvise marginaltapsatser for innlevering til nettet er normalt positive i område med stor produksjon og lite forbruk, men i område med stort forbruk i forhold til produksjon kan de være negative, slik at kunden får betalt for å levere inn i nettet.

Les mer om Plusskundeordningen her

Historiske nettleiepriser